Stichting Vrienden

Stichting Vrienden Kamermuziek Deventer

De Stichting Vrienden van de Kamermuziek werd als vereniging in 1981 opgericht ter bevordering  van de kamermuziek in Deventer en de regio.  In 2015 is gekozen voor de stichtingsvorm. Zij streeft ernaar de belangstelling voor de kamermuziek in Deventer en de regio te bevorderen, ondermeer door het organiseren van lezingen op gebied van kamermuziek en jongeren gelegenheid te bieden podiumervaring op te doen.

De vriendenstichting vindt het van grote waarde dat er in Deventer een kamermuziekserie bestaat met concerten van kwalitatief hoog niveau. De vrienden steunen daarom de Stichting Kamermuziek Deventer, die verantwoordelijk is voor deze concerten, jaarlijks met een substantiële bijdrage. Ook staan de Vrienden de Stichting Kamermuziek Deventer met raad en daad terzijde op basis van voorhanden deskundigheid.

De vriendenstichting wil extra aandacht geven aan de jeugd en een speerpunt moet dan ook worden de jongeren in contact te brengen met muziek. De nieuwe generatie bestaat steeds meer uit “culturele omnivoren”, de culturele interesse wordt breder. De stichting wil hierop inspelen door samen te werken met andere culturele instellingen en ondersteunt alle mogelijke initiatieven waarin de doelstelling van de stichting wordt verwezenlijkt.

Vanouds kennen de vrienden, eerst als vereniging en nu als stichting, een lange traditie van vriendenbijeenkomsten, waar vrienden musiceren en jonge musici  de kans krijgen podiumervaring op te doen. Die bijeenkomsten zullen soms het karakter hebben van een muzieksalon, waar jonge, maar ook oudere leerlingen de kans krijgen om op te treden of waar jongeren voor het eerst kennis kunnen maken met muziek. Dit kan dan aangevuld worden met een leuke en begrijpelijke lezing over muziek.

Beleid komende jaren:
– De Stichting Kamermuziek Deventer materieel en immaterieel bijstaan;
– Bij de jeugd belangstelling voor de muziek bevorderen;
– Jonge talentvolle musici gelegenheid geven podiumervaring op te doen;
– Samenwerken met andere organisaties om klassieke muziek bij een breed
.-publiek onder de aandacht te brengen.

De stichting verwerft haar inkomsten uit vaste jaarlijkse donaties van vrienden en begunstigers en door het organiseren van bijzonder activiteiten. De stichting heeft geen vermogen. De ontvangen donaties en opbrengsten worden ieder jaar weer volledig ingezet ten bate van de doelstelling.  De werving en het behoud van vrienden doet de stichting in principe met gesloten beurs en zij vraagt bezoekers voor bijzondere activiteiten een vrije gift.

De stichting telt momenteel ca 150 begunstigers.

Jaarverslag:
Het jaarverslag over het jaar 2021 (d.d. 1 juni 2022) vindt u hier.
Het financieel jaarverslag over het jaar 2021 vindt u hier.

ANBI:
De Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden Kamermuziek Deventer aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, met de aanwijzing als Culturele ANBI. De beschikking is afgegeven voor onbepaalde tijd en geldt vanaf 3 november 2016.

Bestuursleden:
Mr. B. Holthuis, voorzitter. Tel.: 06-22555252
Ir. J.J.W.M. Walter, secretaris. Tel.: 0570-514931
Dr. J.C. Bedaux, penningmeester. Tel.: 0570-631853
Dhr. AM.M. Ernst. Tel.: 0570-650135
Beloningsbeleid: deze functies kennen geen beloning, worden geheel onbezoldigd vervuld.

Als u meer wilt weten, of ervoor voelt de Stichting Vrienden in raad en daad terzijde te staan en wellicht eigen ideeën heeft, neem dan contact op met
tel. 06 – 2255 5252 (Bart Holthuis, voorzitter) of 0570 – 51 4931 (Joep Walter, secretaris).

U kunt zich als vriend aanmelden bij de secretaris, Joep Walter, Pier Panderhof 5, 7425 NN  Deventer.
E-mail: joepwalter51@gmail.com

Bankrekening: NL98 ABNA 0441 3335 67, t.n.v. Stichting Vrienden Kamermuziek Deventer.

De Stichting Vrienden Kamermuziek Deventer staat ingeschreven bij de KvK onder nummer:
RSIN nummer 856877438

(Tekst: Stichting Vrienden Kamermuziek Deventer)